f_logo.jpg

Thursday

 

10:00am Seniors

    Oct 13 Oct 20 Oct 27 Nov 3 Nov 10 Nov 17 Nov 24  Dec 1 Dec 8
 Team # Team Name Ice Opp Ice Opp Ice Opp Ice Opp Ice Opp Ice Opp Ice Opp Ice Opp Ice Opp
1  Badger  A  2  D  4  B  6  E  BYE  BYE  A  B  7  D  5  A  3
 2 Durocher  BYE  BYE  B  3
 3 Kitamura  A BYE   BYE F 7
 4 McMann   BYE  BYE
7
 5 Cindric   BYE  BYE
 6 Scott  BYE  BYE 
 7 Kimmie  BYE   BYE
 8 Lewington  BYE  BYE 
9 Walton BYE BYE C 5 A 3 B 4 D 8 A 1 C 5 E 2 D 6
10 BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE

 

5:00pm Ladies League

    Oct 13 Oct 20 Oct 27 Nov 3 Nov 10 Nov 17 Nov 24  Dec 1 Dec 8  Dec 15  Jan 5 
 Team # Team Name Ice Opp Ice Opp Ice Opp Ice Opp Ice Opp Ice Opp Ice Opp Ice Opp Ice Opp Ice Opp Ice Opp
 1  Ardell  A  BYE BYE   E  11  B  5  D  3  F  10  C  4  A  9  D  8  B  7  6
 2 Bentley   F  3 BYE  BYE  10  11 
 3 Campbell  BYE   BYE 11  10 
 4 Ernst  11  BYE  BYE  10 
 5 Gagnon  F BYE   BYE 10  11 
 6 Johansen  11  10  BYE   BYE
 7 Lawson  BYE  BYE  11  10 
 8 Needham  10  11   BYE  BYE
 9 Shpak  10   BYE BYE  11 
 10 Schley  11  BYE   BYE
11 Wawryk BYE BYE A 10 E 1 F 8 C 9 D 6 E 3 B 7 A 4 C 2 B 5
12 BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE

 

7:00pm Open League

    Oct 13 Oct 27 Nov 3 Nov 10 Nov 17 Nov 24 Dec 1  Dec 8 Dec 15
 Team # Team Name
Ice Opp Ice Opp Ice Opp Ice Opp Ice Opp Ice Opp Ice Opp Ice Opp Ice Opp
1  Napier  A  2  C  8  D  B  10  C  7  E  3  A  B
2 Cindric 10 
3 Mallet  10 
4 Coffey  10 
5 Haven  10 
6 Ottenbreit 10 
 7 Hedden  10  3
8 Christy  10  9
9 Reid  10 
10 Matuala